A

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza rodzinnego lub lekarza z pogotowia ratunkowego by stwierdził zgon i wypisał kartę informacyjną. W momencie potwierdzenia zgonu przez lekarza, telefonicznie przyjmujemy Państwa wezwanie i niezależnie od pory dnia czy nocy wysyłamy karawan z załogą, która odbiera zabezpiecza ciało.

A

Wystarczy zadzwonić do naszej firmy celem ustalenia szczegółów odbioru osoby zmarłej, gdyż procedura odbioru ciała w zależności od placówki jest różna. Najczęściej szpital wypisuje informacyjną karta zgonu, z którą należy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości gdzie nastąpił zgon.

A

W razie wypadku lub nagłej śmierci, prokuratura powiadamia dyżurujący karawan, który przewozi (bezpłatnie) i zabezpiecza ciało osoby zmarłej. W celu ustalenia pobytu osoby zmarłej możecie Państwo zwrócić się bezpośrednio do nas w celu załatwienia wszelkich dokumentów potrzebnych do odbioru ciała i zorganizowania pogrzebu.

A

Organizujemy przewóz ciała z zagranicy do Polski i z Polski za granicę. Pośredniczymy w załatwianiu wszelkich formalności i dokumentów potrzebnych do eksportacji i odprawy celnej. W tym celu wykonujemy do wybranej trumny specjalny wkład metalowy potrzebny do transportu. Odbieramy również trumny lub urny z lotnisk w celu zorganizowania pogrzebu na miejscu.

A

Bezpłatnie sporządzamy i dostarczamy do ZUS, KRUS i MSWiA wnioski o realizację zasiłku pośmiertnego (4 tys. zł.)

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
  • skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.
A

Karta zgonu którą wydał lekarz podlega rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego.w miejscu zgonu.

Wymagane dokumenty do rejestracji zgonu:

  • karta statystyczna wraz z kartą zgonu,
  • dowód osobisty i paszport osoby zmarłej (w przypadku ich braku składa się oświadczenie),
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej,
  • jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, potrzebny jest również dowód współmałżonka.